menu
다음은 XML에서 제공하는 엔티티의 목록이다.


문자     다른 코드
"     "
&     &
<      &lt;
>     &gt;
(공백)     &nbsp;
¡      &iexcl;
¢     &cent;
£     &pound;
¤      &curren;
¥      &yen;
¦     &brvbar;
§     &sect;
¨     &uml;
©      &copy;
ª     &ordf;
«       &laquo;
¬      &not;
SHY     &shy;
®     &reg;
¯     &macr;
°      &deg;
±     &plusmn;
²     &sup2;
³     &sup3;
´     &acute;
µ     &micro;
¶      &para;
·     &middot;
¸     &cedil;
¹      &sup1;
º      &ordm;
 »     &raquo;
¼      &frac14;
½      &frac12;
¾     &frac34;
¿      &iquest;
À      &Agrave;
Á      &Aacute;
      &Acirc;
à      &Atilde;
Ä     &Auml;
Å      &Aring;
Æ     &AElig;
Ç      &Ccedil;
È      &Egrave;
É      &Eacute;
Ê      &Ecirc;
Ë     &Euml;
Ì      &Igrave;
Í      &Iacute;
Î      &Icirc;
Ï      &Iuml;
Р    &ETH;
Ñ     &Ntilde;
Ò     &Ograve;
Ó     &Oacute;
Ô     &Ocirc;
Õ     &Otilde;
Ö     &Ouml;
×     &times;
Ø     &Oslash;
Ù     &Ugrave;
Ú     &Uacute;
Û     &Ucirc;
Ü     &Uuml;
Ý     &Yacute;
Þ     &THORN;
ß     &szlig;
à     &agrave;
á     &aacute;
â     &acirc;
ã     &atilde;
ä     &auml;
å     &aring;
æ     &aelig;
ç     &ccedil;
è     &egrave;
é     &eacute;
ê     &ecirc;
ë     &euml;
ì      &igrave;
í      &iacute;
î      &icirc;
ï      &iuml;
ð     &eth;
ñ     &ntilde;
ò     &ograve;
ó     &oacute;
ô     &ocirc;
õ     &otilde;
ö     &ouml;
÷     &divide;
ø     &oslash;
ù     &ugrave;
ú     &uacute;
û     &ucirc;
ü     &uuml;
ý     &yacute;
þ     &thorn;
ÿ     &yuml;

출처: 위키백과 - 우리모두의 백과사전.

퍼가지 말고, 링크로 공유하세요. 자세한 건 공지에.

퍼가지 마세요...
링크로 공유하세요 ㅠㅠ
부탁할게요 ^_<~*

test 3-1

test 3-2

test 3-3

test 4-1

test 4-2

test 4-3

모든 글 보기
공지
방명록
Share to...

페이스북 공유

트위터 공유

구글+ 공유

카카오스토리 공유

밴드 공유

Follow & Contact

Facebook

Twitter

Mail

RSS 구독

2007-2016 © JinH